Ocenianie kształtujące

There are no translations available.

W module III przedstawione zostały różnice między ocenianiem kształtującym a sumującym, sposoby ustalania strategii oceniania z uczniami, jak i również z rodzicami.

 

Moduł IV dotyczył informacji zwrotnej jako dialogu nauczyciela z uczniem, mającym pomóc uczniowi w uczeniu się. Informacja zwrotna powinna zawierać cztery niezbędne elementy:

-        podkreślenie tego co uczeń potrafi;

-        zaznaczenie co wymaga poprawy, czego uczeń jeszcze nie opanował;

-        wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić prace;

-        wskazówki – w jakim kierunku powinien pracować dalej.

 

Moduł V poświęcony był pytaniom kluczowym i technikom zadawania pytań, które dotyczą głównej problematyki lekcji i mają zainteresować ucznia tematem.

 

Kolejny moduł VI porusza zagadnienie oceny koleżeńskiej i samooceny uczniów. Przedstawia sposoby ustalania schematów oceniania oraz techniki samooceny, których celem jest zwiększenie odpowiedzialności uczniów za własne uczenie się.